توضیح جامع الگوریتم بهینه ساز ازدحام ذرات + فایل word+ کد متلب رایگان

در این پست توضیح جامع الگوریتم بهینه ساز ازدحام ذرات آمده است. البته توضیحات کامل این الگوریتم در یک  فایل word و به همراه کد متلب رایگان در آخر همین صفحه قرار گرفته است. بنابراین در اینجا فقط توضیحات مختصری از آن آورده شده است.

الگوریتم بهینه ساز ازدحام ذرات یک الگوریتم فرا ابتکاری برای حل مسائل بهینه سازی است که در سال 1995 توسطﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﮐﻨﺪی[1] و دﮐﺘﺮ اﺑﺮﻫﺎرت[2] ارائه شده است.این الگوریتم از رﻓﺘﺎر دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮای  ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻏﺬا اﻟﻬﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﮔﺮوﻫﯽ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ در ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ دﻧﺒﺎل ﻏﺬا ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﻏﺬا وﺟـﻮد دارد و ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن از ﻣﺤﻞ ﻏﺬا اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارد.

در طول فرآیند بهینه سازی، هر ذره جهت پرواز و اندازه گام خود را بر حسب اطلاعات استخراج شده از تجربیات گذشته خود و همسایگانش تنظیم می کند. اگرچه الگوی جستجوی هر ذره بسیار ساده است، اما رفتار جستجوی کل جمعیت بسیار پیچیده می باشد و جمعیت به دلیل رفتار مشارکتی بین ذرات، هوش بالایی از خود نشان می دهد. الگوریتم PSO به دلیل سادگی پیاده سازی، در بسیاری از مسائل دانشگاهی و دنیای واقعی استفاده می شود

فرآیند بهینه سازی الگوریتم PSO در یک نگاه( ذره فعلی، بهترین شخصی، بهترین سراسری)
فرآیند بهینه سازی الگوریتم PSO در یک نگاه( ذره فعلی، بهترین شخصی، بهترین سراسری)

در حال تکمیل توسط سایت است تا 24 ساعت تکمیل می شود.

 

هر ذره به طور پیاپی موقعیت xi خود به سمت بهینه کلی را با در نظر گرفتن دو عامل زیر تنظیم می کند:

  1.  بهترین موقعیت رویت شده توسط خودش( pbesti)  که به این صورت نشان داده می شود pi = (pi1, pi2, … ,piD)
  2. بهترین موقعیت رویت شده توسط کل ازدحام (gbest) که بهترین موقعیت در کل جمعیت را نشان میدهد که به آن بهینه سراسری گفته می شود.

 

 

 

دریافت فایل ورود توضیح جامع الگوریتم بهینه ساز ازدحام ذرات رایگان
                   دریافت کد متلب الگوریتم بهینه ساز ازدحام ذرات رایگان 

 

 

 

 

 

 

[1] Kennedy

[2] Eberhart

 

 

توضیح جامع الگوریتم بهینه ساز گرگ خاکستری + فایل word+ کد متلب رایگان

فیلم آموزش جامع الگوریتم بهینه ساز شاهین هریس و پیاده سازی کامل در متلب و پایتون

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.